Số tiền thanh toán hàng tháng

Tùy theo tình hình tài chính của Quý khách, hàng tháng Quý khách có thể lựa chọn thanh toán tổng dư nợ (bao gồm tổng số tiền vay, lãi, phí ATM) hoặc chỉ cần trả một số tiền lớn hơn hoặc bằng Số tiền yêu cầu thanh toán tối thiểu.

Số tiền yêu cầu thanh toán tối thiểu là gì ?

  • Là số tiền mà Quý khách hàng tháng cần thanh toán vào đúng Ngày thanh toán dư nợ thẻ.

  • Số tiền yêu cầu thanh toán tối thiểu được tính như sau:

  • Nếu sau Ngày thanh toán dư nợ thẻ, Quý khách chưa thanh toán Số tiền yêu cầu thanh toán tối thiểu nói trên thì Quý khách có nghĩa vụ thanh toán một số tiền lớn hơn hoặc bằng Số tiền yêu cầu thanh toán tối thiểu trong thời gian ân hạn.

Số tiền yêu cầu thanh toán tối thiểu trong thời gian ân hạn là gì ?

  • Là số tiền mà Quý khách cần thanh toán trong 20 ngày ân hạn và chậm nhất là vào Ngày đến hạn trả nợ cuối cùng

  • Số tiền yêu cầu thanh toán tối thiểu trong thời gian ân hạn được tính như sau:

 

 

Chú ý

  • Nếu sau Ngày đến hạn trả nợ cuối cùng, Quý khách vẫn chưa thanh toán đầy đủ Số tiền yêu cầu thanh toán tối thiểu trong thời gian ân hạn, Quý khách được yêu cầu thanh toán Tổng dư nợ  bao gồm toàn bộ Dư nợ gốc và Lãi, Phí ATM phát sinh (nếu có).